Dokumentacja geotechniczna

W naszej ofercie znajdują się następujące dokumentacje geotechniczne:

Opinie geotechniczne

(dowiedz się więcej)

Podstawowym opracowaniem, jakie wykonujemy, w związku z dokumentacją geotechniczną, jest opinia geotechniczna, bez względu na występujące w podłożu grunty słabonośne czy też głębokość posadowienia budynku.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych precyzuje, iż opinia geotechniczna określa kategorię geotechniczną planowanej inwestycji oraz ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa.

Obszar, na którym często wykonujemy wiercenia i badania geologiczne to województwo małopolskie i śląskie. Jednakże nie ograniczamy się tylko do tych dwóch województw, podejmujemy się prac geotechnicznych na obszarze niemal całego kraju.

Dokumentacje badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawiera charakterystykę badań terenowych
i laboratoryjnych oraz przedstawia parametry geotechniczne dla poszczególnych warstw.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, a także Polskie Normy PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1 Zasady Ogólne i PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoże gruntowego, określają wymogi dotyczące zawartości dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Projekty geotechniczne

Takie opracowanie wymaga bezpośredniej współpracy geologa i konstruktora. Projekt geotechniczny wykonywany jest wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

Projekty robót geologicznych

Projekt robót geologicznych wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 288 poz. 1696).

Jest on sporządzany, gdy:

– projektowana inwestycja należy do trzeciej kategorii geotechnicznej,
– w przypadku złożonych warunków gruntowo-wodnych dla drugiej kategorii geotechnicznej.

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poprzedzone jest złożeniem do odpowiedniego urzędu i zatwierdzeniem projektu robót geologicznych.

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonuje się w celu szczegółowego określenia warunków gruntowo-wodnych. Sporządzana jest w sytuacji, gdy projektowana inwestycja zostanie uznana, jako obiekt trzeciej kategorii geotechnicznej, a także w przypadku złożonych warunków-gruntowo wodnych dla drugiej kategorii geotechnicznej.

Najważniejsze informacje dla inwestora

– dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie wykonamy bez projektu robót geologicznych oraz jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej,
– bez wysłanych zgłoszeń rozpoczęcia robót geologicznych – wiercenia nie mogą być wykonane,
– czas wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ze względu na wymagania administracyjne to minimum 90 dni.

Szczegółowy opis, co powinna zawierać kompletna dokumentacja geologiczno-inżynierska zamieszczony jest w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2015 r., poz. 196) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz. U. rok 2014, Nr 0, poz. 596).

Ile kosztuje badanie gruntu
Dokumentacja geotechniczna