Projekt robót geologicznych

Nasza oferta

Projekt robót geologicznych

Co zawiera projekt?

Projekt robót geologicznych, składa się z części tekstowej i graficznej.

1) informacje dotyczące lokalizacji zamierzonych robót geologicznych, w  tym lokalizacji w  ramach trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, oraz opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone te roboty, z  uwzględnieniem obiektów i obszarów chronionych;

2) omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych i  badań geofizycznych, geologicznych i geochemicznych na obszarze zamierzonych prac geologicznych oraz wykaz wykorzystanych geologicznych materiałów archiwalnych wraz
z  ich interpretacją oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, obszaru lub miejsc wykonania tych robót i badań;

3) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w  rejonie zamierzonych robót geologicznych wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych wyrobisk;

4) przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych, zawierające w szczególności:

a) opis i  uzasadnienie liczby, lokalizacji i  rodzaju projektowanych wyrobisk,

b) przewidywaną konstrukcję otworów wiertniczych lub wyrobisk,

c) informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,

d) sposób i  termin likwidacji otworów wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji gruntów,

e) charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badań geofizycznych i  geochemicznych oraz ich lokalizacji,

f) opis opróbowania wyrobisk,

g) zakres obserwacji i badań terenowych, w szczególności: — obserwacji poziomów i  pomiarów przepływów wód, — próbnych pompowań, — pomiarów temperatury i  ciśnienia w  razie występowania gazu ziemnego, ropy naftowej lub wód, — badań i pomiarów specjalnych,

h) wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych,

i) zakres badań laboratoryjnych,

j) przewidywaną wielkość dopływu wód do wyrobiska lub jego poszczególnych poziomów eksploatacyjnych,

k) przewidywaną jakość wody odpompowywanej z wyrobiska,

l) sposób odwadniania i odprowadzania wody odpompowywanej z wyrobiska;

5) określenie:

a) próbek geologicznych podlegających przekazaniu organowi administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania,

b) harmonogramu zamierzonych robót geologicznych, w tym terminów ich rozpoczęcia i zakończenia,

c) wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o  których mowa w  ustawie z  dnia 16 kwietnia 2004  r. o  ochronie przyrody (Dz.  U. z  2009  r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)),

d) rodzaju dokumentacji geologicznej mającej powstać w  wyniku robót geologicznych, o  której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze

Podstawa prawna

Projekt robót geologicznych wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 Nr 288 poz. 1696, z późniejszymi zmianami);

Kiedy Wykonujemy Projekt Robót Geologicznych I Dokumentację Geologiczno-inżynierską?

W przypadku stwierdzonych :

  • prostych warunków gruntowych i trzeciej kategorii geotechnicznej,

  • złożonych warunków gruntowych, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej,

  • skomplikowanych warunków gruntowych, pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej.

Jakie Opracowania Należy Jeszcze Wykonać?

W przypadku stwierdzonych :

  • prostych warunków gruntowych i trzeciej kategorii geotechnicznej należy wykonać dodatkowo:

– opinie geotechniczną – wykonuje Geolog,

– dokumentację badań podłoża gruntowego – wykonuje Geolog,

dokumentację geologiczno-inżynierską – wykonuje Geolog.

  • złożonych warunków gruntowych, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej należy wykonać dodatkowo:

– opinie geotechniczną – wykonuje Geolog,

– dokumentację badań podłoża gruntowego – wykonuje Geolog,

– projekt geotechniczy – wykonuje Projektant/Konstruktor wraz
z Geologiem,

dokumentację geologiczno-inżynierską – wykonuje Geolog.

  • skomplikowanych warunków gruntowych, pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej:

– opinie geotechniczną – wykonuje Geolog,

– dokumentację badań podłoża gruntowego – wykonuje Geolog,

– projekt geotechniczy – wykonuje Projektant/Konstruktor wraz
z Geologiem,

dokumentację geologiczno-inżynierską – wykonuje Geolog.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą związaną z badaniem gruntu, zapraszamy do kontaktu.