Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać opinię geotechniczną?

Inwestorzy przygotowujący się do rozpoczęcia prac budowlanych muszą zatroszczyć się o
kompletną dokumentację projektową. Ważną częścią jest opinia geotechniczna, która określa kategorię geotechniczną obiektu w odniesieniu do przewidywanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Jest to obowiązkowa część projektu architektoniczno-budowlanego. Co powinien zrobić inwestor, aby uzyskać taką opinię? Co zawiera opinia geotechniczna?

Czym właściwie jest opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna stanowi obligatoryjną część projektu architektoniczno-budowlanego. Pozwala
na określenie kategorii geotechnicznej obiektu w odniesieniu do przewidywanego stopnia
skomplikowania warunków gruntowych. Od warunków gruntowych zależeć może chociażby rodzaj
zastosowanych fundamentów, jak również to, czy konieczny będzie system odwadniania działki.
Opinia składa się z dwóch części: opisowej oraz graficznej.

Część opisowa obejmuje informacje na temat poziomu wód gruntowych opis poszczególnych warstw
gruntu wraz z ich specyfiką (nośność, plastyczność, wilgotność, gęstość, spójność). Część graficzna to
mapa dokumentacyjna i mapa lokalizacji terenu, przekroje, profile geotechniczne, a także objaśnienia
potrzebne do odczytania danych. Rozporządzenie Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych zobowiązuje do wykonywania opinii
geotechnicznych dla wszystkich obiektów wymagających projektu architektoniczno-budowlanego.

Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna

W jakich sytuacjach wymagana jest opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna jest potrzebna dla każdej inwestycji realizowanej na podstawie projektu
architektoniczno-budowlanego. Dotyczy to osób planujących budowę domu jednorodzinnego, jak
również inwestorów komercyjnych. Opinia geotechniczna bywa czasami mylona z ekspertyzą, która
jest opracowaniem znacznie szerszym, sporządzonym na podstawie konkretnych badań
geotechnicznych gruntu. Obiekty budowlane można podzielić na trzy kategorie geotechniczne.
Kategorie te różnią się poziomem skomplikowania obiektu, jak również warunkami wodno-
gruntowymi, na których budowany będzie taki obiekt.

Pierwsza kategoria odnosi się do prostych i nieskomplikowanych budynków wznoszonych na podłożu
o prostych warunkach wodno-gruntowych. W drugiej kategorii mamy proste i złożone warunki
wodno-gruntowe, a ponadto większy poziom skomplikowania budynku. Trzecia kategoria to budynki
posadowione w skomplikowanych warunkach wodno-gruntowych. Dla budynków pierwszej kategorii
w zupełności wystarczy opinia geotechniczna, natomiast w przypadku drugiej i trzeciej kategorii
konieczne jest wykonanie badań geotechnicznym celem uzyskania ekspertyzy.

Kto może sporządzić opinię geotechniczną?

Sporządzenie opinii geotechnicznej najlepiej jest powierzyć geologowi, czyli specjaliście
posiadającemu stosowne uprawnienia z zakresu geotechniki. Jednak obowiązujące przepisy
informują nas o tym, że osobą odpowiedzialna za przyjęcie parametrów podłoża gruntowego i
kategorii geotechnicznej jest projektant obiektu. W przypadku projektów indywidualnych będzie to
architekt odpowiedzialny za jego wykonanie, natomiast w przypadku gotowych projektów, architekt
odpowiedzialny za adaptację. W przypadku obiektów zaliczonych do II i III kategorii geotechnicznej
niezbędna będzie ekspertyza, a taki dokument może zostać sporządzony jedynie przez geologa lub
geotechnika posiadającego stosowne uprawnienia geologiczne.

Badania geotechniczne gruntu

W przypadku obiektów zaliczanych do II i III kategorii geotechnicznej wymagane są poszerzona
badania geotechniczne gruntu. W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego typu badania przeprowadzić także dla obiektów I kategorii. To dobra propozycja dla inwestorów, którzy chcą mieć
stuprocentową pewność co do podłoża, na którym wznoszony będzie budynek. Warunki wodno-
gruntowe stanowią ważną informację dla projektanta – w przypadku problematycznych warunków
konieczne może być z zastosowanie fundamentów pośrednich, wzmocnienie gruntu, a także
zastosowanie odwodnienia.

Badania geotechniczne gruntu najczęściej polegają na wykonaniu kilku odwiertów i pobraniu próbek
gruntu, na podstawie których sporządzona zostanie ekspertyza zawierająca dokładne informacje o
specyfice gruntu, o poziome wód gruntowych czy też o głębokości strefy przemarzania. Opinia
geotechniczna sporządzona przez projektanta może informować o zakresie niezbędnych badań
geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji.

Ile kosztuje opinia geotechniczna?

Jeśli opinia geotechniczna zostanie sporządzona przez projektanta odpowiedzialnego za projekt
architektoniczno-budowlany, inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów. Za opinię sporządzoną
przez wykwalifikowanego geologa trzeba natomiast zapłacić zazwyczaj od 600 zł w górę. Jeśli chodzi o
badania geotechniczne, które są niezbędne w przypadku obiektów II i III kategorii, ich wykonanie to
wydatek rzędu ok. 1500 zł. Dokładny koszt zależy jednak od liczby i głębokości odwiertów, które
trzeba wykonać w celu pozyskania próbek gruntu.